dijous, 21 de març de 2013

Maison Cailler


El mal temps continua i la primavera no vol arribar, així que una vegada més tindrem un cap de setmana passat per aigua. 
Caldrà fer una activitat en un lloc tancat, què us semblaria anar a la Maison Cailler? Potser molts de vosaltres no sabeu què és així que us faré un breu resum. És una fàbrica de xocolata creada per François-Louis Cailler i la marca de xocolata Suïssa més antiga que encara existeix (1818), aquí van néixer les conegudes "Branches Cailler" (1907). Al 1929 Cailler es converteix en una marca del grup Nestlé. I gràcies a la visita de la fàbrica, vaig aprendre que hi ha un Sr. Nestlé! Doncs si, Henri Nestlé era un alemàn que es afincar a Suissa (cantó de Vaud) i es va fer famós perquè al 1867 va crear la farine lactée, que consistia en una barreja de llet de vaca i cereals pensat pels nadons els quals les seves mares no podien alimentar. 

Deixem-nos d'història i anem al que ens interessa: la XOCOLATA! La visita és d'una hora i mitja i comença amb un recorregut per la història del cacao, l'arribada a Europa, la creació de la fàbrica... Però no us penseu que és avorrida sinó que és interactiva i la veritat és que s'aprenen coses com que durant una època l'Esglèsia va prohibir la xocolata ja que la considerava una droga.

Després es pot observar com fabriquen les "Branches Cailles", en aquest cas són minis i una safata al final de la cadena ens espera per degustar-les. 
Llavors arribarem a una sala plena de safates amb tots els bombons que fabrica Cailler. En podreu menjar fins que la panxa us exploti; aneu-hi amb l'estòmac buit perquè allò és una bogeria. N'hi ha per tots els gustos, negre, amb llet, blanca, amb ametlles, amb avellanes, amb alcohol... el paradís

Per cert, pels que no ho sapigueu, la xocolata blanca no es considera xocolata ja que no hi ha cacao sinó mantega de cacao i tot el que conté és pur greix.

La Maison Cailler també ofereix tallers tot l'any per crear les vostres xocolates guiats per un xocolater de Cailler.

Finalment arribarem a la botiga, on les parets estan enrajolades de rajoles de xocolata. Hi trobareu tots els gustos imaginables, alguns de molt sorprenents. Per mi la millor és la xocolata amb llet amb "nougat" de mel, un autèntic pecat!

Després de a visita, si voleu cremar la glucosa ingerida o voleu incrementar una mica els hidrats, podeu anar a Gruyères que està just a 10 minuts. 

Bona degustació!

P.S. Aquest diumenge, 24 de març 2013, per celebrar el visitant un miler la visita al museu serà gratuïta!

Fitxa tècnica

Horari
Abril a Octubre
10h a 18h tots els dies
Novembre a Març
10h a 17h tots els dies
Preus
Adults
10CHF
Nens amb família fins a 16 anys
Gratuït
Adreça
Maison Cailler
Rue Jules Bellet 7, 1636 Broc (Suisse)
El mal tiempo continúa y la primavera no quiere llegar, así que una vez más vamos a tener un fin de semana pasado por agua.

Habrá que hacer una actividad en un lugar cerrado, ¿qué os parecería ir a la Maison Cailler? Quizás muchos de vosotros no sabéis qué e,s así que os haré un breve resumen. Es una fábrica de chocolate creada por François-Louis Cailler y la marca de chocolate Suiza más antigua que aún existe (1818), aquí nacieron las conocidas "Branches Cailler" (1907). En 1929 Cailler se convierte en una marca del grupo Nestlé. Y gracias a la visita de la fábrica, aprendí que hay un Sr. Nestlé! Pues si, Henri Nestlé era un aleman que se afincaron en Suiza (cantón de Vaud) y se hizo famoso porque en 1867 creó la farine lactée, que consistía en una mezcla de leche de vaca y cereales pensado para los bebés los cuales sus madres no podían alimentar.

Dejémonos la historia y vamos a lo que nos interesa: el CHOCOLATE! La visita es de una hora y media y empieza con un recorrido por la historia del cacao, la llegada a Europa, la creación de la fábrica... Pero no penséis que es aburrida sino que es interactiva y la verdad es que se aprenden cosas como que durante una época la Iglesia prohibió el chocolate ya que la consideraba una droga.

Luego se puede observar cómo fabrican las "Branches Cailler", en este caso son minis y una bandeja al final de la cadena, nos espera para degustarlas.
Entonces llegaremos en una sala llena de bandejas con todos los bombones que fabrica Cailler. Podréis comer hasta que la barriga le explote; id con el estómago vacío porque aquello es una locura. Hay para todos los gustos, negro, con leche, blanco, con almendras, con avellanas, con alcohol ... el paraíso.

Por cierto, para los que no lo sepáis, el chocolate blanco no se considera chocolate ya que no hay cacao sino manteca de cacao y todo lo que contiene son puras grasas.

La Maison Cailler también ofrece talleres todo el año para crear tus chocolates guiados por un chocolatero de Cailler.

Finalmente llegaremos a la tienda, donde las paredes están alicatadas de tabletas de chocolate. Vais a  encontrar todos los gustos imaginables, algunos de muy sorprendentes. Para mí el mejor es el chocolate con leche con "nougat" de miel, un auténtico pecado!

Después de a visita, si queréis quemar la glucosa ingerida o queréis incrementar un poco los hidratos, podéis ir a Gruyères que está a tan sólo 10 minutos.

Buena degustación!

P.S. Este domingo, 24 de marzo 2013, para celebrar el visitante un millar la visita al museo será gratuita!

Ficha técnica:

Horario
Abril a Octubre
10h a 18h todos los días
Noviembre a Marzo
10h a 17h todos los días
Precios
Adultos
10CHF
Niños con familia hasta los 16 años
Gratuito
Dirección
Maison Cailler
Rue Jules Bellet 7, 1636 Broc (Suisse)


Le mauvais temps continue et le printemps n'arrive pas, donc encore une fois nous allons passé le week-end sous la pluie.

Nous devrions faire une activité dans un endroit fermé, vous aimez aller à la Maison Cailler? Peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissait pas de quoi il s'agit, je vais vous faire un bref résumé. Il s'agit d'une fabrique de chocolat créé par François-Louis Cailler marque de chocolat le plus ancien encore existant en Suisse (1818), c'est ici qu'ils sont nés les connues "Branches Cailler" (1907) En 1929, Cailler devient une marque de Nestlé. Et grâce à la visite, j'ai appris qu'il existe un M. Nestlé! Car si, Henri Nestlé était un Allemand qui s'est installé en Suisse (canton de Vaud) et il est devenu célèbre parce que, en 1867, a créé la farine lactée, qui se composait d'un mélange de lait de vache et de céréales destinés aux nourrissons dont les mères ne pourraient pas les nourrir.

Oublions l'histoire et parlons du CHOCOLAT! La visite est d'une heure et demi et commence par une visite de l'histoire du cacao, l'arrivée en Europe, la création de l'usine ... Mais ne pense pas que c'est ennuyeux, car il est vraiment interactif et vous apprenez des choses comme que pendant une époque l'Église interdisait le chocolat car il était considéré comme une drogue.

Ensuite, vous pouvez voir comment ils font les "Branches Cailler", ils sont minis et un plateau à la fin de la chaîne, vous permet de le déguster.
Ensuite, vous iriez dans une salle pleine des plateaux avec tous les chocolats que fait Cailler. Vous pouvez manger jusqu'à que vous explosez, mais il faut aller avec l'estomac vide, parce que c'est de la folie. Il y en a pour tous les goûts, noir, au lait, blanc, aux amandes, aux noisettes, avec de l'alcool... le paradis.

Soit dit en passant, pour ceux qui ne le savent pas, le chocolat blanc n'est pas considéré comme du chocolat car il n'y a pas du cacao, seulement du beurre de cacao et le reste est pure graisse.

La Maison Cailler offre également des ateliers tout au long de l'année pour créer vos chocolats guidés par un chocolatier Cailler.

Finalement nous arrivons au magasin, où les murs sont carrelés avec des barres de chocolat. Vous allez y trouver tous les goûts imaginables, dont certains très surprenants. Pour moi, le meilleur est le chocolat au lait avec nougat de miel, un vrai péché!

Après la visite si vous voulez brûler la glucose ingéré ou si vous voulez augmenter les hydrates, vous pouvez aller à Gruyères, à seulement 10 minutes.

Bonne dégustation!

P.S. Ce dimanche, 24 Mars 2013, pour célébrer un millier des visiteurs la visite est gratuit!

Fiche technique:

Horaires
Avril à Octobre
10h à 18h
Novembre à Mars
10h a 17h
Prix
Adults
10CHF
Enfants avec la famille jusqu’à 16 ans
Gratuit
Adresse
Maison Cailler
Rue Jules Bellet 7, 1636 Broc (Suisse)The bad weather continues and the spring does not arrive, so once again we will spent the weekend under the rain.

We should do an activity in the neighborhood area, we go to the Maison Cailler? Maybe many of you do not know what it is, I'll give you a brief summary. It is a chocolate factory created by François-Louis Cailler chocolate brand the oldest still existing in Switzerland (1818), this is where they were born known "Branches Cailler" (1907) In 1929 , Cailler Nestlé becomes a brand. And thanks to the visit, I learned that there is a Mr. Nestle! Henri Nestlé was a German who settled in Switzerland (canton of Vaud) and became famous because in 1867, created the malted milk, which consisted of a mixture of cow's milk and foods for infants whose mothers could not feed them.

Forget history and talk about CHOCOLATE! The tour is an hour and a half, it begins with a tour of the history of cocoa, the arrival in Europe, the creation of the factory ... But do not think it's boring, because it is really interactive and you learn things like that for a time the Church forbade the chocolate because it was considered a drug.

Then you can see how they do the "Branches Cailler", they are minis and at the end of the chain, you can taste them.

Then you would go into a room full of shelves with all the chocolates made by Cailler. You can eat until you blow up, and you should go with empty stomach, because it's crazy. There are for everyone taste: black, with milk, white, with almonds, with hazelnuts, with alcohol... the paradise.

Incidentally, for those who do not know, white chocolate is not considered chocolate because there is no cocoa, just cocoa butter and the rest is pure fat.

Maison Cailler also offers workshops throughout the year to create your own chocolates guided by Cailler chocolate.

Finally we arrive at the store, where the walls are tiled with chocolate bars. You will find every taste imaginable, including a very surprising once. My favourite one is milk chocolate with nougat honey, a sin!

After the visit if you want to burn some glucose, or if you want to increase your hydrates, you can go to Gruyères, just at 10 minutes.

Enjoy!

PS This Sunday, March 24, to celebrate a thousand visitors the visit is free!


Hours
April to October
10h - 18h
November at Mars
10h - 17h
Price
Adults
10CHF
Kids with the family until 16 years
Free
Address
Maison Cailler
Rue Jules Bellet 7, 1636 Broc (Suisse)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada