dimecres, 27 de febrer de 2013

Un dia al zoo de Barcelona, Un día en el zoo de Barcelona, Une journée au zoo de Barcelone


Feia 14 anys que no anava al Zoo de Barcelona, l'última vegada que ho vaig fer  encara hi havia el carismàtic Floquet de neu, però l'orca Ulisses ja feia 5 anys que havia marxat cap a terres més càlides i piscines més grans, el Sea World de San Diego.

Vam pensar que era un bon lloc i un bon regal per l'aniversari del nostre fill. I quin regal!!! Per què no recordo que l'última vegada pagués 19,60€ per persona, que el canvi a pessetes eren 3260 peles, tota una petita fortuna! La inflació ha sigut brutal des del 1927, quan l'entrada només valia 25 cèntims! 120 anys d'història
Però tal i com diuen en castellà, ens vam liar la manta al cap i, un divendres de febrer vam anar tota la família al zoo per passar-hi el dia!

Tot i haver perdut les seves dues grans estrelles, em va sorprendre l'estat de les instal.lacions i algunes millores, com el terrari pels dragons de Komodo. Però d'altres seguien igual, igual que feia 25 anys: les fosses dels ossos on només hi havia un sol ós, la fossa dels micos, l'aquari, la piscina de les foques...

Les instal.lacions estaven mortes, alguns animals seguien amagats, activitats com pujar en pony només es podien realitzar el cap de setmana o festius pagant un suplement, com si amb l'entrada no n'hi hagués prou!

A la granja només vam poder entrar per tocar les cabres, i seguint un horari de visites doncs no s'hi pot entrar abans de les 11h30. Això si, no va tenir preu veure el nen corrent darrera d'elles dient: "Bonjour, ça va?" o tocant les seves cues tot i dient "cua".
Diria que és el que més li va agradar, i per anar a tocar cabretes no calia pagar quasi 20€ perquè aquí, n'hi ha moltes. Però ja es sap amb els nens, els hi regales un juguet i es diverteixen amb el paper!
Em va sorprendre que fos l'únic animal al que ens vam poder apropar, doncs en altres zoos o parcs, hem pogut donar de menjar a ovelles i a conills.

L'atracció del moment era el nadó dofí, el Nuik, i els petits dragonets de Komodo. Les instal.lacions de l'aquarma no havien canviat gens, potser segueixen igual des de que, juntament amb el pavelló cobert, van ser inagurades al 1968.
L'espectacle dels dofins el vam veure dins del pavelló cobert. Degut al naixement de la nova cria, en el show ens van explicar com havia sigut el part i les diferents característiques dels dofins, realment molt interessant. El nen es va quedar sense paraules quan els va veure saltar i a nosaltres, ens va quedar el cul gelat; si, si, literalment, vam estar 30 minuts assentats en formigó i diria que feia més fred allà dins que a fora.

Com que a l'hivern el tema picnics no està a l'ordre del dia i veient que el zoo ofereix diferents restaurants, vam decidir menjar allà però va ser més difícil del que ens pensàvem.
Amb el mapa anàvem a les diferents zones que estaven marcades amb el símbol del ganivet i la forquilla, però tot estava tancat i barrat. Finalment vaig trobar a un treballador del zoo, i em va dir que entre setmana, degut a la baixa afluència, només hi ha dos llocs oberts: al Terrari o a la Granja, i sorpresa, els dos a l'aire lliure i sense cap mena de "bolet" calefactor. Acabavem de sortir de l'aquarama, ja us podeu imaginar com estàvem de gelats després de dinar.

El nen ja estava saturat de veure bitxos, i l'únic que el va captivar abans d'una bona migdiada, van ser les baralles dels goril.les i els salts i cabrioles dels micos.

Abans de marxar, ens quedava una visita obligada, la botiga de regals i el més sorprenent és que malgrat que el Floquet de neu ens va deixar al 2003, continua sent el centre del merchandising del zoo.

Com a recomenació, no hi aneu a l'hivern, el zoo de Barcelona, a diferència d'altres zoos, no està preparat per rebre visitants quan les temperatures no són càlides.

Bona visita!

Hacía 14 años que no iba al Zoo de Barcelona, ​​la última vez que lo hice aún estaba el carismático Copito de nieve, pero la orca Ulises ya hacía 5 años que había ido hacia tierras más cálidas i piscinas más grandes, el Sea World de San Diego.

Pensamos que era un buen lugar y un buen regalo para el cumpleaños de nuestro hijo. Y qué regalo! ¿Por qué no recuerdo que la última vez pagara 19,60€ por persona, que el cambio a pesetas eran 3260 pelas, toda una pequeña fortuna! La inflación ha sido brutal desde 1927, cuando la entrada sólo valía 25 céntimos! 
Pero tal y como dicen en castellano, nos liamos la manta a la cabeza y, un viernes de febrero fuimos toda la familia al zoo para pasar el día!

A pesar de haber perdido sus dos grandes estrellas, me sorprendió el estado de las instalaciones y algunas mejoras, como el terrario por dragones de Komodo. Pero otros seguían igual, igual que hacía 25 años: las fosas de los osos donde sólo había un solo oso, la fosa de los monos, el aquarama, la piscina de las focas ...

Las instalaciones estaban muertas, algunos animales seguían escondidos, actividades como subir en pon y sólo se podían realizar el fin de semana o festivos pagando un suplemento, como si con la entrada no fuese suficiente!

En la granja sólo pudimos entrar para tocar las cabras, y siguiendo un horario de visitas pues no se puede entrar antes de las 11h30. Eso sí, no tuvo precio ver al niño corriendo tras de ellas diciendo: "Bonjour, ça va?" o tocando sus colas y diciendo "cola".
Diría que es lo que más le gustó, y para ir a tocar cabritas no hacía falta pagar casi 20 € porque aquí, hay muchas. Pero ya se sabe con los niños, les regalas un juguete y se divierten con el papel!
Me sorprendió que fuera el único animal al que nos pudimos acercar, pues en otros zoos o parques, hemos podido dar de comer a ovejas y conejos.

La atracción del momento era el bebé delfín, el Nuik, y los pequeños dragones de Komodo. Las instalaciones del aquarma no habían cambiado nada, quizás siguen igual desde que, junto con el pabellón cubierto, fueron inauguradas en 1968.
El espectáculo de los delfines lo vimos dentro del pabellón cubierto. Debido al nacimiento de la nueva cría, en el show nos explicaron cómo había sido el parto y las diferentes características de los delfines, realmente muy interesante. El niño se quedó pasmado cuando los vio saltar y a nosotros nos quedó el culo helado, si, si, literalmente, estuvimos 30 minutos sentados en hormigón y diría que hacía más frío allí dentro que fuera.

Como en invierno el tema picnics no está a la orden del día y viendo que el zoo ofrece diferentes restaurantes, decidimos comer allí pero fue más difícil de lo que pensábamos.
Con el mapa íbamos a las diferentes zonas que estaban marcadas con el símbolo del cuchillo y el tenedor, pero todo estaba cerrado. Finalmente encontré a un trabajador del zoo, y me dijo que entre semana, debido a la baja afluencia, sólo hay dos lugares abiertos: el Terrario o a la Granja, y sorpresa, los dos al aire libre y sin ningún tipo de "seta" calefactor. Acabábamos de salir del Aquarama, ya os podéis imaginar como nos quedamos de helados después de comer.

El niño ya estaba saturado de ver bichos, y lo único que le cautivó antes de una buena siesta, fueron las peleas de los gorilas y los saltos y piruetas de los monos.

Antes de irnos, nos quedaba una visita obligada, la tienda de regalos y lo más sorprendente es que a pesar de que el Copito de nieve nos dejó en 2003, sigue siendo el centro del merchandising del zoo.

Como recomendación, no vayáis en invierno, el zoo de Barcelona, ​​a diferencia de otros zoos, no está preparado para recibir visitantes cuando las temperaturas no son cálidas.

Buena visita!Ça faisait 14 ans que je n'allais pas au Zoo de Barcelona, la dernière fois que j'ai y était, le charismatique "Copito de Nieve" était encore vivante, mais ça faisait 5 ans que l'orque Ulysse était parti à des terres plus chaudes et piscines plus grandes, le Sea World de San Diego.

Nous avons pensé que c'était un bon endroit et un bon cadeau pour l'anniversaire de notre fils. Et quel cadeau! Parce que je ne me souviens pas d'avoir payé la dernière fois 19,60€ par personne, que en pesetas étaient 3260 pts, tout une petite fortune! L'inflation a été brutale depuis 1927, lorsque l'entrée valait seulement 25 centimes!
Mais un jour c'est un jour, et nous y sommes allés un vendredi de Février avec toute la famille pour y passer la journée!

Malgré la perte de leurs deux plus grandes stars, j'ai été surpris de l'état des installations et des améliorations, comme le terrarium des dragons de Komodo. Mais d'autres sont restés les mêmes, comme il ya 25 ans: la fosse aux ours où il n'y avait qu'un seul ours, la fosse des singes, l'Aquarama, le bassin des phoques ...

Les installations étaient déserts, quelques animaux étaient des cachés, activités comme monter sur un poney ne pouvaient être réalisés que le week-end ou les jours fériés avec un supplément, comme si l'entrée n'est fusse assez!

À la ferme, nous avons pu toucher seulement les chèvres, et il fallait suivre un horaire de visites on n'y pouvait pas entrer avant 11h30. Oui, il a été fantastique voir notre fils courir après eux en disant: "Bonjour, ça va" ou de les toucher leur queue en disant «queue».
Je dirais que c'est ça qu'il a aimer le plus, et pour aller voir des chèvres on n'a pas besoin de payer presque 20 €, car par ici il n'y plein. Mais vous savez avec les enfants, vous leur donnez un jouet et ils jouent avec le papier!

L'attraction de maintenant est le bébé dauphin, Nuik, et les petits dragons de Komodo. Les installations Aquarma n'ont pas changé, peut-être toujours les même, avec le pavillon, depuis s'ont inauguration en 1968.
Le spectacle des dauphins nous l'avons vu dans le pavillon couvert. Depuis la naissance du bébé dauphin à le spectacle nous ont expliqué comment il était né et les différentes caractéristiques des dauphins, c'était vraiment intéressant. Notre fils a été abasourdi quand il les a vu sauter et nous, on avait les fesses gelés; oui, oui, littéralement, car nous étions 30 minutes assis sur le béton et je crois qu'il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur.

En hiver les pique-niques ne sont pas à l'ordre du jour et comme le zoo propose plusieurs restaurants, nous avons décidé de manger là, mais ça était plus difficile que nous le pensions.
Avec le plan nous nous sommes rendus dans les différents endroits qui étaient marqués avec un couteau et une fourchette, mais tout était fermé. Finalement, nous avons trouvé un travailleur du zoo, et il m'a dit que en semaine en raison de les peu visiteurs, il ya seulement deux endroits ouverts: le Terrarium ou la Granja, et surprise, les deux à l'extérieur et sans aucune chauffage. Nous venions de quitter l'Aquarama, et comme vous pouvez imaginer nous étions gelés après avoir mangé.

Notre fils était déjà saturé, et avant une bonne sieste, il a été captivé par les combats des gorilles et les sauts et les pirouettes des singes.

Avant notre départ, nous avons passé par la boutique de cadeaux et le plus étonnant, c'est que malgré que "Copito de nieve" nous a quitté en 2003, il est toujours le centre du merchandising du zoo.

Comme recommandation, il ne faut pas y aller en hiver, le zoo de Barcelone, contrairement à d'autres zoos, il n'est pas préparer pour recevoir des visiteurs quand les températures ne sont pas chaudes.

Bon visite!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada